Ochrana súkromia a spracovanie osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa


podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:        Smapp, s.r.o.
Sídlo:                                Radvanská 510/8, 974 05 Banská Bystrica 
IČO:                                   52 562 972
Kontaktné údaje:            email: info@fitsmapp.sk, tel. č.: 0948 427 283

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl.č. 37237/S
/ďalej je prevádzkovateľ označený v tomto dokumente ako „naša spoločnosť“, „my“, alebo „prevádzkovateľ“/
_________________________________________________________________________
V našej spoločnosti venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje dotknutých osôb spracúvame, dôvod, na základe ktorého osobné údaje  spracúvame (napríklad súhlas, alebo iný právny dôvod), komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov práva.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby - „dotknutá osoba“. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutou osobou na účely tejto informačnej povinnosti je každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, t.j. užívatelia(1) a obchodní partneri(2), ktorí využívajú našu aplikáciu FITSMAPP(3) . Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na PaedDr. Lukáša Šmídu, PhD., konateľa spoločnosti a to písomnou formou, alebo osobne na adrese nášho sídla Radvanská 510/8, 974 05 Banská Bystrica v čase od 9:00 do 12:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt: 0948 427 283, prípadne e-mailom na adrese: info@fitsmapp.sk


Rozsah spracúvaných osobných údajov

Ako prevádzkovateľ o užívateľoch spracúvame nasledovné osobné údaje: kontaktné a identifikačné údaje ako meno, priezvisko, mesto, v ktorom máte záujem o poskytnutie služieb, adresa, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, emailová adresa, ktorá slúži zároveň ako prihlasovacie meno do Vášho účtu v aplikácii FITSMAPP, heslo, údaje o Vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o službách, ktoré ste si objednali a platby vrátane čísla platobného účtu.

Ako prevádzkovateľ o partneroch spracúvame Vaše identifikačné, kontaktné a fakturačné údaje, vrátane čísla platobného účtu, ktoré zadáte pri registrácii Vášho účtu v aplikácii FITSMAPP, t.j. najmä Vaše meno, priezvisko, mesto, sídlo, resp. miesto podnikania, telefónne číslo, emailová adresa, ktorá slúži zároveň ako prihlasovacie meno do účtu v aplikácii FITSMAPP, heslo, IČO, DIČ, IČ DPH,  údaje o službách, ktoré ponúkate prostredníctvom našej aplikácie,  Vaša fotografia.

O používateľoch našej aplikácie spracúvame osobné údaje v súvislosti s ich správaním na webe, napríklad údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a lokalizácia zariadenia, ktoré používate pri prehliadaní našej aplikácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b)(4), c)(5)  a f)(6) Nariadenia, t.j. na účely plnenia zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba, za účelom splnenia našich zákonných povinností (napr. na úseku vedenia účtovníctva sme povinní spracúvať osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov) a na účely našich oprávnených záujmov ako prevádzkovateľa v spojení so 
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
zákonom 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok 
zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty
zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
Osobné údaje sú spracúvané aj na základe súhlasu dotknutej osoby na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. a)(7) Nariadenia.

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje užívateľov a partnerov za účelom plnenia zmluvy o sprostredkovaní služieb partnera. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou, ktorou je užívateľ, je požiadavkou potrebnou na sprostredkovanie služieb partnera a následne požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb partnerom (uzavretej medzi užívateľom a partnerom) a poskytnutie plnenia z tejto zmluvy.  

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, ale následkom neposkytnutia osobných údajov bude odmietnutie poskytnutia našej služby užívateľom a partnerom ponúkaných v našej aplikácii FITSMAPP. 

Na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia spracúvame osobný údaj dátum narodenia užívateľov a našim oprávneným záujmom, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ, je riadna identifikácia dotknutej osoby ako zmluvnej strany, okrem iného aj pre prípadné označenie strany v civilnom sporovom konaní pri uplatňovaní našich právnych nárokov, alebo nárokov protistrany. 

Pokiaľ ste si prostredníctvom našej aplikácie FITSMAPP objednali služby, alebo tieto ponúkate, Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe právneho dôvodu nášho oprávneného záujmu (t.j. bez Vášho súhlasu), a to v súvislosti s priamym marketingom a propagáciou obdobných služieb, v rámci čoho môžete byť oslovený na kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli. Naším oprávneným záujmom je tu maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre Vás. Ak však namietnutie spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, Vaše osobné údaje na tento účel ďalej nebudeme ďalej spracúvať.  

Pre účely zasielania marketingovej komunikácie a s tým spojenej propagácie našich služieb a služieb partnerov spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe Vášho súhlasu (pokiaľ sa nejedná o prípad v zmysle predchádzajúceho odseku). Po prihlásení na odber nášho newslettera (formou odkliknutia súhlasu s jeho zasielaním v „check-boxe“) sa Vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa spracujú a používajú na zasielanie newslettera. Svoj súhlas s odoberaním newslettera môžete kedykoľvek v budúcnosti bez akéhokoľvek formálneho postupu zrušiť. Každý zaslaný newsletter obsahuje link na odvolanie súhlasu s jeho zasielaním. Zrušiť odber newslettera môžete aj telefonicky alebo e-mailom na našich kontaktných údajoch uvedených v úvode tohto dokumentu. 

So súhlasom Partnera spracúvame jeho fotografiu (pokiaľ táto spĺňa kritérium, že sa jedná o osobný údaj, t.j. jedná sa o fotografiu osoby, ktorá ju identifikuje), ktorú môže partner zadať pri registrácii svojho užívateľského účtu v Aplikácii FITSMAPP, resp. túto fotografiu môže doplniť do svojho profilu kedykoľvek neskôr, a to za účelom prezentácie seba a svojich služieb. Tento osobný údaj budeme spracúvať len po dobu, po ktorú sa partner rozhodne mať fotografiu uvedenú vo svojom profile v Aplikácii FITSMAPP. Takto zadaná fotografia v profile partnera je zverejnená, t.j. prístupná všetkým návštevníkom aplikácie FITSMAPP. Partner ako dotknutá osoba je oprávnený kedykoľvek súhlas so spracúvaním jeho fotografie odvolať. Súhlas môže Partner odvolať zaslaním žiadosti o výmaz fotografie na naše kontaktné údaje uvedené v úvode tohto dokumentu. Po výmaze fotografie z profilu partnera nebude fotografia spracúvaná ani v žiadnych našich informačných systémoch. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov

S osobnými údajmi užívateľov a partnerov sa oboznamujú naši zamestnanci, ktorým to vyplýva z ich pracovného zaradenia u nás ako zamestnávateľa, prípadne iné osoby, ktoré pre nás vykonávajú činnosti na základe obchodnoprávneho vzťahu (napr. konatelia) a z povahy týchto činností vyplýva, že tieto osoby prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi dotknutých osôb. 
Za určitých okolností odovzdávame osobné údaje subjektom, ktoré ich spracúvajú buď ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia. 
Osobné údaje odovzdávame nasledovným ďalším prevádzkovateľom :
  • Osobné údaje užívateľa odovzdávame partnerovi za účelom poskytnutia služby zo strany partnera užívateľovi
  • Osobné údaje užívateľov aj partnerov odovzdávame subjektom, ktoré prevádzkujú platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou
Osobné údaje odovzdávame nasledovným sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na nami stanovené  účely :
  • externí dodávatelia IT služieb,
  • externí dodávatelia účtovných služieb

Doba uchovávania osobných údajov 

Čo sa týka užívateľov a partnerov ako prevádzkovateľ uchovávame osobné údaje dotknutej osoby po dobu ako to ustanovujú právne predpisy na úseku účtovníctva a daňové právne predpisy (t.j. osobné údaje, ktoré sú súčasťou účtovných dokladov uchovávame po dobu 10 rokov), nie však kratšie ako budú vysporiadané všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. 

Čo sa týka osobných údajov, u ktorých je právnym základom ich spracúvania zabezpečenie plnenia zo zmluvy, spracúvame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa zmluvný vzťah riadi Občianskym zákonníkom (užívatelia), alebo po dobu 5 rokov, ak sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom (partneri). Ak vznikne medzi nami a druhou zmluvnou stranou (užívateľ, partner) spor, v ktorom si niektorá zo strán uplatní nároky zo zmluvy, alebo z predzmluvných rokovaní, v danom prípade sa doba uchovávania predlžuje o dobu trvania tohto sporu, ak bol nárok uplatnený na súde, prípadne inom orgáne oprávnenom vec prejednať. Ak si dotknutá osoba uplatní nároky z vád poskytnutej služby bez ohľadu na vybavenie reklamácie sa predlžuje doba spracúvania osobných údajov o premlčaciu lehotu na uplatnenie nárokov z vád na súde navýšenú o ochrannú lehotu jeden rok, t.j. o 4 roky, ak sa zmluvný vzťah riadi Občianskym zákonníkom a o 5 rokov, ak sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, a to od uplatnenia reklamácie. Spracúvanie osobných údajov po dobu trvania premlčacích dôb, počas ktorých je možné nároky uplatniť na súde, je potrebné na účel ochrany našich oprávnených záujmov. 

Práva dotknutých osôb 

1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystavíme ako prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. 

2. Dotknutá osoba má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sú tieto údaje nesprávne. 

3. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ako prevádzkovateľ vykonáme opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to dotknutá osoba požiada.

4. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu 11.,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov. 

5. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: 

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

f) ak právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nie je jej súhlas.

6. Ako prevádzkovateľ vykonáme výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. 

7. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 11., a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

8. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, nebudeme s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. 

9. Dotknutá osoba bude informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

10. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré nám poskytla, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. 

11. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe: 

a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu nášho oprávneného záujmu,

b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

12. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 11. písm. b), jej osobné údaje nemôžeme ďalej spracúvať. 

13. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

14. Námietky a žiadosti dotknutej osoby budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca.

15. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. 

16. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej resp. kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. 

17. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá. 

18. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. 

Ako prevádzkovateľ nezamýšľame preniesť informácie do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

Ako prevádzkovateľ nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie podľa čl. 22 Nariadenia; v opačnom prípade poskytneme dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

__________________________________________________________________________

(1) V zmysle bodu 1.1.12 našich všeobecných obchodných podmienok pre užívateľov je užívateľom fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá má záujem byť prostredníctvom našej aplikácie FITSMAPP informovaná o možnostiach služieb ponúkaných partnerom a o ich zakúpenie a ktorá si prostredníctvom aplikácie FITSMAPP založí/registruje účet. 
(2) V zmysle bodu 1.1.4 našich všeobecných obchodných podmienok pre partnerov je partnerom fyzická alebo právnická osoba v postavení podnikateľa, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje/organizuje službu prezentovanú prostredníctvom našej aplikácie FITSMAPP.
(3) Aplikácia FITSMAPP je mobilná aplikácia dostupná pre iOS a Android operačné systémy určená k sprostredkovaniu informácií o športovo-rekreačných zariadeniach partnerov v jednotlivých lokalitách na Slovensku a o ich ponúkaných službách užívateľom s možnosťou výberu a rezervácie jednotlivých Služieb
(4) spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou strana je dotknutá osoba
(5) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
(6) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa
(7) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely